Login

Register

Login

Register

Moje konto

Zapomniałem hasła

Wybierz język
 • en
 • ru
 • fr
 • fr
Waluta:

Darmowa wysyłka

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry.

Fantastyczne rabaty

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry.

Pomoc techniczna

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry.

Płatności online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry.

Regulamin portalu

TOWAR:

Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem

UŻYTKOWNIK

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Tutino.pl na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Tutino.pl  niezależnie od rodzaju Transakcji

LICYTANT

Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Tutino.pl niezależnie od rodzaju Transakcji

TRANSAKCJE

procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Art. 3. Regulaminu: “Rodzaje Transakcji”

KONTO

prowadzone dla Użytkownika przez Tutino.pl  pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Tutino.pl

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

REGULAMIN

niniejszy Regulamin Tutino.pl

 

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W Tutino.pl

 • 2.1.

Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne bądź przedsiębiorstwa, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

 • 2.2.

Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Tutino.pl działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Tutino.pl (login) oraz hasła (Konta Zwykłe).

 • 2.3.

Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Tutino.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., apteki ogólnodostępnej, punktu sprzedaży alkoholu, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Tutino.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Tutino.pl (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane (Konta Firma).

 • 2.4

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Tutino.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Tutino.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

 • 2.5.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Tutino.pl, w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz bądź wystawił Towar.

 • 2.6.

Tutino.pl może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Tutino.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.. W przypadku Kont Firmowych niedołączenie przez Użytkownika podczas Rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte na Koncie lub ich negatywna weryfikacja przez Tutino.pl powoduje niemożność prowadzenia sprzedaży w ramach Tutino.pl na Koncie o statusie Konta Firma. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów dołączonych podczas Rejestracji Konto Firma zostanie wyróżnione specjalną ikoną, widoczną dla wszystkich odwiedzających Tutino.pl.

 • 2.7.

W wyniku prawidłowej Rejestracji Tutino.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Tutino.pl nazwy i hasła (logowanie).

 • 2.8.

Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Tutino.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług Tutino.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 • 2.9.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może korzystać z Tutino.pl z następującymi ograniczeniami:

 1. nie może wystawiać Towarów,
 2. nie może brać udziału w licytacji ani skorzystać z opcji Kup Teraz, jeżeli Sprzedający nie wyłączył takiego ograniczenia (z zastrzeżeniem art. 2.10.),
 3. nie może tworzyć ani edytować strony “O mnie”,
 4. może wystawić komentarz w formie opisowej i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), jednakże będzie on widoczny wyłącznie dla stron umowy zawartej w ramach Transakcji. Komentarze te staną się widoczne dla wszystkich Użytkowników Tutino.pl oraz zostaną wliczone do ogólnej punktacji w systemie komentarzy, jeśli Użytkownik w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia ich wystawienia dokona pełnej aktywacji Konta.
 • 2.10.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może wziąć udział w pierwszej Transakcji niezależnie od woli Sprzedającego (Sprzedający nie może zakazać złożenia oferty w Transakcji Użytkownikowi bez pełnej aktywacji Konta, jeżeli bierze on udział w Transakcji po raz pierwszy). Wzięcie udziału w kolejnych Transakcjach bądź Transakcjach, w których dochodzi do zakupu Towaru za cenę wyższą niż 500 zł, przez Użytkownika bez pełnej aktywacji Konta odbywa się na zasadach analogicznych do zasad dokonywania zakupów bez Rejestracji opisanych w pkt. 1-5. Udział w pierwszej Transakcji Użytkownika bez pełnej aktywacji konta obejmuje następujące warunki:

 1. jeżeli złoży ofertę w swojej pierwszej Transakcji, do momentu jej zakończenia nie może składać ofert w innych Transakcjach,
 2. jeżeli Transakcja, w której bierze udział jest Transakcją licytacyjną i nie zakończyła się jego zwycięstwem, może on wziąć udział w kolejnej Transakcji,
 3. jeżeli Transakcja licytacyjna zakończyła się jego zwycięstwem, a do realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikami nie doszło – nie może on wziąć udziału w kolejnej Transakcji do momentu aktywacji Konta,
 • 2.11.

Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Tutino.pl musi dokonać pełnej aktywacji Konta wybierając jeden z dwóch sposobów udostępnianych przez Tutino.pl: mail aktywacyjny wysłany przez Tutino.pl

 1. Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących z Tutino.pl i udostępniających tzw. “szybkie płatności” i dokona wpłaty w zdefiniowanej , Tutino.pl dokona pełnej aktywacji Konta Użytkownika. .
 2. Zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą płatności online – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących z Tutino.pl, udostępniających tzw. “szybkie płatności” i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupiony przedmiot w formie przelewu elektronicznego w ramach płatności online, Tutino.pl dokona pełnej aktywacji Konta Użytkownika.

Użytkownik Konta Firma, pomimo dokonania pełnej aktywacji Konta, o której mowa powyżej, uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Tutino.pl w momencie przesłania kopii dokumentów, o których mowa w art. 2.1. oraz 2.6. i ich pozytywnej weryfikacji przez Tutino.pl.

 • 2.12.

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

 1. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
 2. składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
 3. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach Tutino.pl,
 4. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.
 • 2.13.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

 1. udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
 2. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w specjalnym formularzu po spełnieniu następujących warunków łącznie: – Użytkownik Konta Zwykłego posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności w ramach Konta Zwykłego – Użytkownik Konta Zwykłego przynajmniej raz skorzystał z płatności online lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Tutino.pl Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Tutino.pl.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

 • 2.14.

Tutino.pl  zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Tutino.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Tutino.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

 

 1. TRANSAKCJE

Artykuł 3. RODZAJE TRANSAKCJI

 • 3.1.

Tutino.pl, jako operator Tutino.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Tutino.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

 • 3.2.

W ramach Tutino.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

 1. Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
 2. Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.4. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,
 3. Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
 4. Transakcja specjalna, która oznacza Transakcję wystawioną wyłącznie przez Tutino.pl lub podmiot upoważniony do wystawienia Transakcji specjalnej na podstawie umowy z Tutino.pl, w ramach przeprowadzenia np. akcji dobroczynnej,
 • 3.3.

Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

 • 3.4.

W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

 • 3.5.

Proponowane przez Użytkowników ceny (za wyjątkiem Transakcji z opcją “cena minimalna”), jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Tutino.pl.

 • 3.6.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Tutino.pl oraz obrażają uczucia religijne i moralne właściciela portalu Tutino.pl, w inny sposób szkodzą Tutino.pl  bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3., Tutino.pl może:

 1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika;
 2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Tutino.pl.

Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Tutino.pl.

 • 3.7.

Tutino.pl może usunąć Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Tutino.pl. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem Transakcji, od momentu usunięcia Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.

 • 3.8.

W Transakcjach specjalnych Sprzedający może ograniczyć dostęp do Transakcji poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników. Do celów realizacji omawianej Transakcji, z uwagi na ich szczególny wydźwięk oraz doniosły cel, prawa i obowiązki Sprzedających lub Kupujących zawarte w opisach tych Transakcji, mogą być ukształtowane w sposób inny, niż w Regulaminie.

 

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE

 • 4.1.

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające jakiekolwiek dobre obyczaje

 • 4.2.

Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane.

 • 4.3.

Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Tutino.pl. Tutino.pl może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta.

 • 4.4.

W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Tutino.pl i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Tutino.pl. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Transakcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte. Wynik Transakcji, w których Użytkownik uczestniczył w chwili zawieszenia Konta jako Licytant, ustala się zgodnie z art. 6.10.

 

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

 • 5.1.

Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie Tutino.pl formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

 • 5.2.

Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu Transakcji jest ona udostępniana w Tutino.pl, chyba że Sprzedający wskaże inny termin w formularzu sprzedaży i z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu Transakcji.

 • 5.3.

Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

 • 5.4.

Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 • 5.5.

Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

 • 5.6.

Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji.

 • 5.7.

Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

 • 5.8.

Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • 5.9.

Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w Tutino.pl.

 

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

 • 6.1.

Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

 • 6.2.

Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 • 6.3.

Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Tutino.pl zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na Tutino.pl. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

 • 6.4.

Przystępując do Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej, Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Towar. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej.

 • 6.5.

 

W trakcie Transakcji licytacyjnych jednoprzedmiotowych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

 • 6.6.

Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

 • 6.7.

W Transakcjach licytacyjnych wieloprzedmiotowych Licytant składa ofertę poprzez wskazanie ceny, którą jest gotów zapłacić za jedną sztukę Towaru i jednocześnie wskazanie, ile sztuk Towaru jest gotowy za taką cenę kupić. W trakcie licytacji może on przebijać oferty innych Licytantów poprzez składanie kolejnych ofert, w których Licytant ten:

 1. podaje wyższą cenę, pozostając przy ustalonej wcześniej liczbie sztuk Towaru albo
 2. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa wyższą liczbę sztuk Towaru albo
 3. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa niższą liczbę sztuk Towaru pod warunkiem, że iloczyn tak ustalonej ceny i liczby sztuk jest wyższy niż iloczyn ceny i liczby sztuk według poprzedniej oferty.
 • 6.8.

Wynik Transakcji licytacyjnej wieloprzedmiotowej ustalany jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności ustala się listę kolejno wszystkich Licytantów, poczynając od oferującego najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów zaoferowało taką samą cenę – pierwszy na liście jest ten Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji. Następnie przydziela się pulę wystawionych sztuk Towaru kolejnym Licytantom, poczynając od pierwszego na liście. Zwycięzcami Transakcji licytacyjnej są ci Licytanci, którym przydzielone zostały Towary. Jeżeli ostatniemu zwycięzcy z listy, ze względu na wyczerpanie puli wystawionych Towarów, możliwe jest przydzielenie mniejszej liczby sztuk Towaru niż wskazana w jego ofercie, zwycięzca ten może zrezygnować z zakupu. Cena nabycia jednej sztuki Towaru jest taka sama dla wszystkich zwycięzców i jest równa cenie wskazanej w ofercie ostatniego zwycięzcy z listy. Jeżeli Transakcja została zakończona, a złożone oferty Licytantów nie wyczerpały liczby Towarów dostępnych w ramach Transakcji, wówczas wszyscy zwycięzcy nabywają Towar za kwotę równą cenie wywoławczej.

 • 6.9.

Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:

 1. na prośbę Licytanta albo
 2. z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub
 3. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub
 4. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
 5. w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w art. 6.12.
 • 6.10.

Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.

 • 6.11.

Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:

 1. w Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
 2. w Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
 3. z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.12.
 • 6.12.

Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Transakcję, wówczas zwycięzców Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

 • 6.13.

Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wielkości. Poza powyższymi Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

 • 6.14.

 

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY

 • 7.1.

Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca (lub zwycięzcy – gdy Transakcja jest wieloprzedmiotowa), następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy powyższe informacje wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego. Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny.

 • 7.2.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym, a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 • 7.3.

Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy.

 • 7.4.

Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

 • 7.5.

Opcjonalnie Sprzedający w ramach informacji, o której mowa w art. 7.4 mogą zamieścić dodatkowe treści będące Wiadomością dla Kupującego. Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:

 1. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż,
 2. zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza Tutino.pl,
 3. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem Transakcji,
 4. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania zakupów poza Tutino.pl.

Tutino.pl może usunąć Wiadomość dla Kupującego, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię Tutino.pl bądź innego Użytkownika.

 • 7.6.

Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.

 • 7.7.

Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.

 • 7.8.

W Transakcjach dotyczących sprzedaży Towarów w kategorii „Wina” właściwym miejscem zawarcia umowy jest adres punktu sprzedaży alkoholu wskazany przez Sprzedającego.

 

Artykuł 8

 • 8.1.

Tutino.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Tutino.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Tutino.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Tutino.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

 • 8.2.

Tutino.pl nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów, w przypadku kiedy produkt narusza dobre obyczaje i nauczanie Kościoła Katolickiego.

X